VAN SOLENOID
2 WAY SOLENOID VALVE FOR WATER
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)

 2 WAY SOLENOID VALVE FOR WATER
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)
               
 

 

 
   HPW 2120/2130                                                     HPW 2140/2150/2160


 


 


 
   HPW 2170/2180/2190/165                                                     HPW 2150F/2160F/2170F/2180F/2190F/165               
FEATURES


APPLICATIONS

 FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 12.pdf
  DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 13.pdf
               
 


2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)
 


2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)

               
 
   
 HPW 2230/2240
 HPW 2250/2260
FEATURES

APPLICATIONS

 
   
HPW 2270/2280/2290
 HPW 2250F/2260F/2270F/2280F/2290F
FEATURES


APPLICATIONS
               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 14.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 15.pdf
               
 


STAINLESS STEEL 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)
 STAINLESS STEEL 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)
               
 
   
 HPW 2130S/2140S/2150S/2160S
 HPW 2170S/2180S/2190S 
   
 HPW 2150SF/2160SF
 HPW 2170SF/2180SF/2190SF
               
 FEATURES

APPLICATIONS


 FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 16.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 17.pdf
               
 2 WAY EXPLOSION PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE / PILOT CONTROL)
 2 WAY EXPLOSION PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE / PILOT CONTROL)
               
 
   
 HPG - EX 21W30/21W40/22W30/22W40
 HPG - EX 21W50/21W60/22W50/22W60
 
   
 HPG - EX 21W70/21W80/21W90/22W70/22W80/22W90
 HPG - EX 21W50F/21W60F/21W70F/21W80F/21W90
HPG - EX 22W50F/22W60F/22W70F/22W80F/22W90F
               
 


FEATURES

APPLICATIONS

 

FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 18.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 19.pdf
               
 STAINLESS STEEL 2 WAY EXPLOSION PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE,PILOT CONTROL)
 2 WAY WATER PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)
               
 
   
 HPG - EX 21W30S/21W40S/21W50S/21W60S
 HPG - EX 21W50SF/21W60SF
 
   
 HPW 2120P/2130P
  HPW 2140P/2150P/2160P
               
 


FEATURES

APPLICATIONS

 


FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 20.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 21.pdf
               
 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY TYPE CLOSED,PILOT KICK CONTROL)
 STAINLESS STEEL 2WAY WATER PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY TYPE CLOSED, PILOT KICK CONTROL)
               
 
   
 HPW 2170P/2180P/2190P
 HPW 2150PF/2160PF/2170PF/2180PF
 

 
 
  HPW 2130SP/2140SP/2150SP/2160SP
 HPW 2170SP/2180SP/2190SP

               
 


FEATURES

APPLICATIONS
 


FEATURES

APPLICATIONS

               
DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 22.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 23.pdf

               
 STAINLESS STEEL 2WAY WATER PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, PILOT KICK CONTROL)

 MANUAL RETURN SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE)
               


 
HPW 2150SPF/2160SPF/2180SPF/2190SPF
 

 
HPW 2240P
               
 


FEATURES

APPLICATIONS

 

FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 24.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 25.pdf

               
 


2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE,DIRECT ACTING)

STAINLESS STEEL 2WAY SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE,DIRECT ACTING)               
 
   
 HDW 2120
 HDW 2121
 
 
 HDWS 2110
 HDWS 2120
               
 


FEATURES

APPLICATIONS

 


FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 26.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 27.pdf

               
 3 WAY 2 POSITION SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE, DIRECT ACTING)

 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)
               
 
   
 HDW 3120
 HDW 3121
 
   
 HPWO 2130/2140
 HPWO 2150/2160
               
 

FEATURES

APPLICATIONS
 


FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 28.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 29.pdf
               
 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)

 

2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)


               
 
   
 HPWO 2170/2180/2190
 HPWO 2150F/2160F/2170F/2180F/2190F
 
 
 HPB 2120/2130
 HPB 2140/2150/2160
               
 


FEATURES

APPLICATIONS
 


FEATURES

APPLICATIONS
               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 30.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 31.pdf
               
 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)

 


2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)

               
 
   
 HPB 2170/2180/2190/165
  HPB 2150F/2160F/2170F/2180F/2190F/165F
 
   
 HPS 2120/2130
 HPS 2140/2150/2160
               
 


FEATURES

APPLICATIONS
 

FEATURES

APPLICATIONS
               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 32.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 33.pdf
               
 2 WAY SOLENOID VALVE
(NORMAILLY CLOSED TYPE, PILOT CONTROL)
 2 WAY EXPLOSION PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE / PILOT CONTROL)

               
 
   
 HPS 2170/2180/2190
 HPS 2150F/2160F/2170F/2180F/2190F
 
   
 HPG - EX 21S50/21S60
  HPG - EX 21S70/21S80/21S90
               FEATURES


APPLICATIONS

 


FEATURES

APPLICATIONS

               
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 34.pdf
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 35.pdf
               
 


2 WAY EXPLOSION PROOF SOLENOID VALVE
(NORMALLY CLOSED TYPE / PILOT CONTROL)

                 
 
   
 HPG - EX 21S50F/21S60F/21S70F/21S80F/21S90F
 
                 
 

FEATURES

APPLICATIONS

                 
 DOWNLOAD CATALOGUES

hyoshin catalogue 36.pdf
                 
 
                 


TRỤ SỞ TP.HCM:
Địa chỉ   :  189 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
Tel   :   (08) 3910 7080 / 81/ 82
Email  :  info@toangiaphat.com

VĂN PHÒNG ĐÀ NẲNG:
Địa chỉ   : 150 Bế Văn Đàn, Thanh Khê, Đà Nẳng
Tel        : 0909 606 568
Email   :   info@toangiaphat.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI :
Địa chỉ   : số 4 ngõ 44/1 Đỗ Quang,  Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel         :   
0976 421 216
Email   :   info@toangiaphat.com

Lượt truy cập:  8876419
Online:  6